Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie z OC ?

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

  1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
  2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
  3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.