Co będzie jeśli nie zapłacę składki/raty za ubezpieczenie AC w terminie ?

W przypadku nieopłacenia w terminie 1 raty składki za AC (lub całej składki gdy przyjęto w umowie płatność jednorazową) zakład ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres odpowiedzialności.
W przypadku nieopłacenia 2 lub kolejnej raty zakład ubezpieczeń może wezwać do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. W tym przypadku również przysługuje zakładowi ubezpieczeń należność za okres udzielanej ochrony po terminie nieopłaconej składki.