Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC pojazdu ?

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych :

 1. są zobowiązane:
  1. a) Policja,
  2. b) organy celne,
  3. c) Straż Graniczna,
  4. d) organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
  5. e) Inspekcja Transportu Drogowego;
 2. są uprawnione:
  1. a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
  2. b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

W przypadku ujawnienia braku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych organ kontrolny zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który podejmuje stosowne postępowanie wyjaśniające i egzekwuje opłatę karną za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu.