Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC ?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
Wysokość opłaty o któej mowa powyżej, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

 1. samochody osobowe – 500 euro,
 2. samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,
 3. pozostałe pojazdy – 100 euro,

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od
okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 1. 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres
  ten nie przekracza 3 dni,
 2. 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres
  ten nie przekracza 14 dni,
 3. 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy
  okres ten przekracza 14 dni.